ថ្លៃទឹកដោះ ៥ពាន់ទៅ១ម៉ឺន$ ខ្លះស្រែកថាថ្លៃ តែបើស្ដាប់ការរៀបរាប់កូនកំលោះនេះ អាចយល់ផ្សេង

កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយអាចដំណើរការទៅបាន ពិតណាស់ទាំងកូនកំលោះ ទាំងកូនក្រមុំ គឺចាំបាច់ត្រូវមានថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅកម្រិតមួយ ដើម្បីបម្រុងទុកសម្រាប់ចំណាយសព្វគ្រប់

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!