នារីម្នាក់បង្ហាញរូបថតកាល ៣ឆ្នាំមុនធ្លាប់ត្រូវគេមាក់ងាយ តែបើធៀបឥឡូវខុសគ្នា១៨០ដឺក្រេ

ក្នុងថ្ងៃ Anniversary គម្រប់៣ឆ្នាំ ក្រោយពីខ្លួនបានសម្រក់ទម្ងន់ ហើយបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ ដែលខ្លួនធ្លាប់បរាជ័យដល់ទៅជាង២០ដង ក្នុងការសម្រក់ទម្ងន់

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!