ល្បីរាប់ឆ្នាំ តាប៊ុយ សម្រេចចិត្តទាំងលំបាកចាកចេញពី MYTV

ខ្ញុំមិនចង់គិតម្នាក់ឯងច្រើនទៀតទេ ជាពិធីករផង ផលិតករផង កក់studioក៏ខ្លួនឯង រៀបចំតួក៏ខ្លួនឯង មើលការកាត់តក៏ខ្លួន ពិសេសត្រូវចំណាយពេលស្រាវជ្រាវរកគំនិតថ្មីៗទៀត…

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!