នារីម្នាក់បង្ហាញបទពិសោធន៍ធ្លាក់ខ្លួនគេងលើគ្រែពេទ្យ បណ្ដាលមកពីទម្លាប់មួយចំនួនរបស់ខ្លួន

នារីម្នាក់ បានបង្ហាញបទពិសោធន៍ រហូតធ្លាក់ខ្លួន ត្រូវគេងលើគ្រែពេទ្យ ស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបណ្ដាលមកពីទម្លាប់ មួយចំនួនក្នុងការរស់នៅ និងការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃ

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!