ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់រៀបរាប់ការទុកដាក់សំរាមរបស់ប្រជាជនជប៉ុន ទោះទឹកជំនន់ក៏មិនអណ្ដែតរាយប៉ាយ

រូបថតចំនួនពីរប៉ុន្មានសន្លឹកពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពទឹកជំនន់នៅប្រទេសជប៉ុន កំពុងត្រូវបានគេចែកចាយចែក យ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម និងអ៊ីនធឺណិត

អានបន្ថែម