កុមារបរិភោគមិនល្អ នឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាព​នៅថ្ងៃអនាគត

សុខភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ហើយចង់បានសុខភាពល្អជានិច្ច ប៉ុន្តែមានមនុស្សភាគតិចណាស់ ដែលចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាការបរិភោគចំណីអាហារដែលមាន​អនាម័យល្អត្រឹមត្រូវ

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!