ចំណេះដឹងទាក់ទងការការវះកាត់ធ្មេញថ្គាមទាល់ដែលគួរយល់ដឹង ជៀសវាងជួបគ្រោះថ្នាក់

ធ្មេញថ្គាមទាល់ ឬធ្មេញថ្គាមធំទី៣ ជាធ្មេញដែលដុះក្រោយគេ ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះអាយុពី១៨ ទៅ២០ឆ្នាំ។

អានបន្ថែម