មុនរៀបការ ឲ្យកូនក្រមុំធ្វើខសន្យាមិនយកទ្រព្យ ចុងក្រោយនាងធ្វើបែបនេះវិញ ឪពុកម្ដាយក្មេកយំគាំង

បរទេស៖ នារីវ័យ ២២ឆ្នាំម្នាក់ កំពុងតែ​មានផ្ទៃពោះ ខឹងយ៉ាងខ្លាំង​ក្រោយត្រូវ​គេបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យា​មុនរៀប​ការ បន្ទប់មកនាង​ក៏រកវិធីស-ង-សឹក​យ៉ាងចាស់ដៃ ធ្វើឲ្យឪពុកក្មេក​ដល់ថ្នាក់ភាំងស្មារតីដួល​សន្លប់នៅមុខផ្ទះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីម្នាក់នេះ​រស់នៅឯស្រុកថាំងសាន ក្រុងហឺប៉ី ប្រទេស​ចិន នាងបាន​ពិភាក្សាគ្នារឿង​ពិធីរៀប​ការជាមួយ​ខាងប្រុស ក្រោយពេល​ដឹងថា ខ្លួននាងមានទំងន់ ហើយនាង​គិតមិនដល់ឡើយថា ខាងប្រុសបា​នបង្ខំឲ្យនាង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​យ៉ាងអយុត្តិធម៌ ដោយកំហឹង​យ៉ាងខ្លាំង នាងក៏បានសង​សឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ទើបធ្វើឲ្យមាន​ការប្រកែក​គ្នាជា​ច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញ​អ៊ីនធ័រណេត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកសារព័ត៌មាន​បានបញ្ជាក់​ថា អ្នកទាំងពីរមាន​អាយុប្រហែល ២២ឆ្នាំ។ អំឡុងពេល​ដែលអ្នកទាំង​ពីរទាក់​ទង​គ្នា ខាងស្រីក៏​មានផ្ទៃពោះ ទើបមាន​ការណាត់​ជួបនិយាយរឿង​ពិធីរៀបការ បន្ទាប់មក​ខាងប្រុស​ក៏បានស្នើ​ឲ្យខាង​ស្រីចុះ​កិច្ចសន្យាមួយ​ច្បាប់មុន​ពេលរៀបការ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកិច្ចសន្យានោះ​មានការព្រម​ព្រៀងគ្នា​ចំនួន ៦ខ បញ្ជាក់ថា ខាងប្រុសនឹងឲ្យថ្លៃបណ្ណាការ​ទៅខាងស្រីចំនួន​ប្រមាណ ១៣០០០​ដុល្លារ ទៅតាមប្រពៃណី​នៅស្រុកជនបទ ហើយខាងស្រី​ត្រូវយកលុយ​ចំនួននេះ​ត្រឡប់មក​ឲ្យខាងប្រុសវិញ​ដោយស្មគ្រ័ចិត្ត ដើម្បីយកលុយនោះ​មកប្រើប្រាស់​រួមគ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកិច្ចសន្យាបាន​កំណត់ឲ្យទាំងពីរនាក់​រៀបចំពិធីរៀបការ​នៅឯស្រុកស្រែ​ជាមុនសិន ហើយក៏មិនទាន់​ឲ្យចុះអេតាស៊ីវិល​ដែរ ត្រូវរង់ចាំសម្រេចចិត្តម្ដង​ទៀតក្រោយ​ពេលរៀបការរួច។ បន្ថែមលើស​ពីនោះទៀត ក្នុងកិច្ចសន្យាក៏​បាននិយាយថា ​ខាងប្រុសបាន​ទិញផ្ទះនៅក្នុង​ទីប្រជុំជន នាខេត្តថាំងសាន ហើយវាជា​ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់​ខ្លួនមុនពេល​រៀបការ ប្រសិនបើមា​នការចែកផ្លូវគ្នា​នាពេលអនាគត ខាងស្រីគ្មាន​សិទ្ធិបែង​ចែក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយប្រសិនបើខាង​ប្រុសបាត់បង់ជីវិត​នៅក្នុងអំឡុង​ពេលរៀបការ អចលនទ្រព្យទាំងអស់​នឹងក្លាយទៅ​ជាកេរ​មរតក​របស់ឪពុកម្ដាយ​ខាងប្រុស ហើយខាងស្រីក៏​មិនមាន​ចំណែកអ្វីដែរ។ចំណែក​ឯទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុល​របស់ខ្លួន​មុន និងក្រោយ​រៀបការ ត្រូវចាត់ចែង​ឲ្យហើយ ព្រោះក្រោយ​ពេលរៀបការ​ត្រូវចាប់ផ្ដើម​ចាត់ចែងទ្រព្យ​សម្បត្តិជាថ្មី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេល​អានកិច្ច​ព្រមព្រៀងហើយ​ខាងស្រីខឹងយ៉ាងខ្លាំង ​នាងត្រៀមទៅមន្ទីរ​ពេទ្យដើម្បី​យកកូនចេញ ហើយនិងទៅផ្ទះខាងប្រុស​ដើម្បីបំផ្លាញ់របស់​របរនៅក្នុងផ្ទះ។ មុនពេលទៅ​ដល់ផ្ទះ​ខាងប្រុស នាងក៏បានខ្ចប់​ស.ព​ទារកដែល​នាងយក​ចេញ ដាក់ក្នុងប្រអប់មួយ​ហើយប្រគល់​ឲ្យឪពុកក្មេក ពេលឪពុកក្មេក​ឃើញដូច្នោះ​ហើយស្លុត​ចិត្តយ៉ាង​ខ្លាំងហើយ​ក៏ដួល​សន្លប់នៅ​មុខផ្ទះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលរឿងរ៉ាវ​មួយនេះបង្ហោះចេញទៅ ធ្វើឲ្យមានការប្រកែក​គ្នាយ៉ាងច្រើននៅក្នុង​បណ្ដាញអ៊ីនធ័រណេត​ដោយភាគច្រើននាំគ្នា​មិនយល់ស្រប​ចំពោះលក្ខខណ្ឌ​ដែលខាងប្រុសស្នើ​ឲ្យដែលអយុត្តិធម៌​ចំពោះខាងស្រី​ហួសហេតុ នោះហើយជាមូលហេតុ​ដែលធ្វើឲ្យហេតុការណ៍​នោះកើតឡើង ខណៈពេល​ដែលមួយ​ចំនួនទៀតក៏​បានជូនពរឲ្យនាង​មានសុខភាពល្អ និងសុវត្ថិភាព ហើយមានជីវិតថ្មី​ដែលល្អជាងនេះ៕ ប្រែ​សម្រួល៖ណុច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!