មកពីបុណ្យស.ពក្មួយស្រីវិញ ត្រូវគេបញ្ចប់កុងត្រា​បញ្ឈប់ការងារភ្លាម ទាំងមិនសួរនាំមួយម៉ាត់

នារីម្នាក់​បាន​បង្ហោះ​សារ​ហួស​ចិត្ត ​និង​ចាត់ទុកថា ជារឿង​អយុត្តិធម៌​ចំពោះ​ខ្លួ ​ខណៈ​កន្លែង​ការងារ​ផ្ដាច់​កុងត្រា​បញ្ឈប់​ការ​ងារ​ភ្លាម​ៗ ​ក្រោយ​ពីត្រឡប់​មកពី​ចូលរួម​បុណ្យ​សព​ក្មួយ​ស្រី ​ដែល​ល្បី​ត្រូវ​ចោរ​ឆក់​កាបូប ហើយ​ដួ-ល-​ម៉ូតូ​កាល​ពី​ថ្មី​ៗ​កន្លង​ទៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ឈ្មោះ​ចាន់ ចាន់ ​ត្រូវ​ជាសាច់ញាតិ​ក្មេង​ស្រី​រងគ្រោះ​នោះ​ បាន​សរសេរ​រៀប​រាប់ទាំង​មិន​អស់​ចិត្ត​ថា៖ ច្បាប់ការងារ​រោងចក្រសាហាវ ​ឈប់ការងារ​តែមួយថ្ងៃ​ទៅធ្វើបុណ្យសព​ក្មួយស្លាប់ ត្រលប់មកវិញ​ខាងរោង​ចក្រ​ហៅចូល​អូហ្វី​បព្ចាប់កុងត្រា បញ្ឈប់ការងារ​ខ្ញុំតែម្តងដោយ​គ្មានហេតុផល​ហួសចិត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំធ្វើការមិនដែលឈប់សោះ​ទាល់តែខាង​រោងចក្រឈប់ ទើបបានខ្ញុំឈប់​តាមក្រុមហ៊ុន ខ្ញ្ញុំមិនតូចចិត្តទ្បើយ ព្រោះខ្ញុំអត់ឈប់​ដើរលេងទៅណា​ទេ ធ្វើការដោយ​យកចិត្តទុកដាក់​បំផុត ព្រោះមនុស្សដូច​ខ្ញុំស្រលាញ់ការងារ​ខ្លាំងណាស់ ទោះខ្ញុំឈឺ​យ៉ាងណាក៏​ទៅធ្វើការឲ្យដែរ តម្លៃការងារ​របស់ខ្ញុំនៅ​កន្លែងណា អយុត្តិធ៌មខ្លាំង​ណាស់​សម្រាប់ខ្ញុំ។ បញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារ​មិនសួរនាំខ្ញុំសូម្បី​តែមួយម៉ាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិល អ៊ំ​បានទៅបុណ្យសព​ក្មួយស្រីជាទីស្រលាញ់​ដែលស្លាប់ដេក-ដួ-លគួរឲ្យខ្លោចផ្សារ​ឈឺចុក​ចាប់​ណាស់​ទៅ​ហើយ តែពេល​ត្រលប់មកវិញ​ត្រូវមនុស្សដែលតាម​ព្យាបាទអ៊ំ​បញ្ឈប់កុង​ត្រាឲ្យ​ឈប់ពី​ការងារ​ដោយសារតែអ៊ំ​ទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសព​ក្មួយ។​ សូមឲកាឈឺចាប់របស់​អ៊ំ​របស់ក្មួយ​ដែលមានទាំង​ប៉ុន្មាន វិលរកអ្នកដែល​តាមព្យាបាទអ៊ំ​នៅពេលនេះ​សូមឲ្យ​ឃើញឲ្យទទួលយក​វិញនៅឆាប់ៗ​នេះ​វិលរកខ្លួនឯង​វិញផងចុះ សូមឲម្នាក់ហ្នឹង​ទទួលយកវិញ​ទាំងអស់​ខ្ញុំផ្ទេរឲ្យហើយ ឃើញខ្ញុំកំពុងមាន​ទុក្ខជាន់ខ្ញុំពន្លិច​ថែមទៀត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជារោងចក្រដែល​ខ្ញុំធ្វើការនៅម្តុំជិតផ្សារតូចនៅភ្នំពេញ​បងប្អូនច្បាស់​ជាស្គាល់ស្ពាន​ជ្រោយចង្វារ​ផ្សារតូច នៅក្បែរផ្សារតូច​ហ្នឹងឯង​ខ្ញុំប្រឹងធ្វើការរាល់ថ្ងៃ ម៉ោងថែមស្មើរម៉ាន​ក៏ថែម ថ្ងៃអាទិត្យក៏​ទៅធ្វើ ថ្ងៃបុណ្យក៏​ទៅធ្វើ​ថ្ងៃបុណ្យរោង​ចក្រគេគុណ​លុយឲ្យ តែរោងចក្រមួយនេះ​ខុសគេគឺបូកឲយើង។ ខ្ញុំប្រឹងធ្វើការខ្លាំង​ណាស់ ដោយយកចិត្ត​ទុកដាក់ និងការងារ បែរជាយ​កលេសថា​ខ្ញុំធ្វើការមិនល្អ​ទៅវិញ ដល់អ្នកផ្សេងមួយ​អាទិត្យធ្វើ​បាន ៣ថ្ងៃចង់មកក៏មកចង់​ឈប់ក៏ឈប់ ចង់នៅថែម​ម៉ោងក៏នៅមិន​ចង់ថែមម៉ោង ក៏ចេញទៅជា​ថាគេល្អ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំនឹង​ដើរចេញពីកន្លែងការងារ និងថៅកែដែលមិនឲ្យ​តម្លៃការងាររបស់​ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងរក​ការងារថ្មីធ្វើ កន្លែងណាដែល​មិនឲតម្លៃការ​ងាររបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំក៏ដើរទៅធ្វើការ ន្លែងផ្សេងទៀត​មនុស្សដែលមានតែ​ការតស៊ូ​ដូចខ្ញុំ គ្មាន​ផ្លូវទាល់ទេ អ្នកដែលធ្វើមិនល្អ​ដាក់ខ្ញុំសូមឲ្យ​ទទួលយកវិញ​ទាំងអស់ឲឃើញឆាប់ៗ​ឲ្យទាន់ហន់​បាបកម្មនឹងធ្លាក់​លើខ្លួន​វិញ៕ អត្ថបទ៖បុត្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមលួច​ចម្លងអត្ថបទ​​ពីវេបសាយ Khmer-Global.com ដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត
Loading...
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!